Üldised kasutustingimused

Tehingu tüüptingimused

1.         Kohaldamisala

1.1       Müüja (edaspidi „meie”) järgmised tehingu tüüptingimused (edaspidi „tüüptingimused") kehtivad kõikide meie ja ostja vahel sõlmitud vallasasjade ja muude esemete (edaspidi „kaubad") tarnelepingute suhtes. Neid tingimusi kohaldatakse ainult siis, kui ostjaettevõtja (Saksa tsiviilseadustiku paragrahv 14) on avalik-õiguslik juriidiline isik või avalik-õiguslik erifond.

1.2       Eelkõige kehtivad tüüptingimused lepingute suhtes, mis on seotud kaupade müügi ja tarnimisega, sõltumata sellest, kas me toodame neid kaupu ise või ostame neid tarnijatelt. Tüüptingimused kehtivad raamlepinguna sama ostja puhul ka tulevaste lepingute kohta, mis on seotud kauba ostmise ja tarnimisega, ilma et peaksime selleks tüüptingimustele iga kord viitama.

1.3       Meie tüüptingimused kehtivad eranditult. Erinevad, vastuolulised või täiendavad ostjapoolsed tingimused saavad lepingu osaks olla ainult siis ja niivõrd, kuivõrd me oleme nende kehtivuse kohta sõnaselge kirjaliku nõusoleku andnud. See heakskiidu nõue kehtib kõikidel juhtudel, isegi siis, kui me näiteks teostame tarneid tingimusteta, ilma ostja tehingu tüüptingimusi tundmata.

1.4       Igal juhul on ostjaga sõlmitud kokkulepped üksikjuhtudel (sh lisakokkulepped, lisad või täiendused) ülimuslikud käesolevate tüüptingimuste suhtes. Kirjalik leping või meie kirjalik kinnitus on selliste kokkulepete sisu suhtes määrav. Juriidiliselt vajalikud avaldused ja teated, mille ostja esitab meile pärast lepingu sõlmimist (näiteks tähtajad, meeldetuletused, taganemisavaldused), tuleb esitada kirjalikus vormis.

2.         Pakkumine ja lepingu sõlmimine

2.1       Ostja tellimuse, mida võib vaadelda pakkumisena esitatud ostu-müügilepinguna, võime me vastu võtta, saates kahe nädala jooksul kas tellimuse kinnituse või saates ostja tellitud kauba sama perioodi jooksul.

2.2       Meie pakkumised ei ole siduvad, välja arvatud juhul, kui me sõnaselgelt kinnitame teisiti, s. t määratleme need siduvatena.

3.         Maksmine

3.1       Kui üksikjuhtudel ei ole kokku lepitud teisiti, kehtivad lepingu sõlmimise ajal jõus olevad hinnad, s. t hinnad laost, millele lisandub käibemaks.

3.2       Ostuhind ja lisateenuste hinnad tuleb tasuda ostetud eseme tarnimisel ja üleandmisel või arve väljastamisel. 14 päeva pärast maksetähtaega jääb ostja viivisesse.

3.3       Kui lepingu sõlmimisel ilmneb, et meie ostuhinna nõue on ostja puuduliku rahalise suulikkuse tõttu ohus (nt maksejõuetusmenetluse alustamise taotluse tõttu), on meil õigus nõuda ostjalt kauba kohaletoimetamise ja müügi eest ettemaksu.

3.4       Ostja võib meie nõude tasaarveldada oma nõudega üksnes siis, kui see on vaieldamatu või kui tal on olemas vastav õiguslik täitedokument. Ta võib kinnipidamise õigust kasutada ainult tingimusel, et see põhineb vastavatel ostulepingutest tulenevatel nõuetel.

4.         Kohaletoimetamine ja tarneviivitus

4.1       Tellimuse vastuvõtmise ajal tuleb kindlaks määrata tarnekuupäevad ja -tähtajad, mille suhtes võib kokku leppida siduvalt või mittesiduvalt. Tarnetähtajad algavad lepingu sõlmimisest.

4.2       Ostja võib meilt nõuda, et me tarniksime kümne (10) päeva jooksul pärast mittesiduvat tarnekuupäeva või mittesiduvat tarnetähtaega. Nõude saamisel oleme meie tarnega viivises. Kui ostjal on õigus hilinemisest tulenevate kahjude hüvitamisele, ei ületa see viit (5) protsenti kokkulepitud ostuhinnast, tingimusel et viivitus oli tekkinud müüja kergest hooletusest.

4.3       Kui ostja soovib ka lepingust taganeda ja / või valida kahju hüvitamise nõude esitamise soorituse saamise asemel, on ta kohustatud andma meile mõistliku tähtaja tarne täitmiseks pärast selle 10-päevase tähtaja möödumist, millele on viidatud käesolevate tüüptingimuste punktis 4.2. Kui ostjal on õigus saada kahju hüvitamist soorituse saamise asemel, piirdub nõue 25%-ga kokkulepitud ostuhinnast kerge hooletuse korral. Kui me oleme viivises ja ei suuda juhusliku sündmuse tõttu kaupa tarnida, vastutame kokkulepitud vastutuse piires. Vastutus on välistatud, kui kahju oleks tekkinud ka õigeaegse tarne korral.

4.4       Kui siduv tarnekuupäev või siduv tarnetähtaeg on möödas, oleme viivises sest hetkest alates, mil tarnekuupäev või tarnetähtaeg möödus.

4.5       Me jätame endale õiguse kauba osaliseks kättetoimetamiseks, kui see on tellimuse kiire töötlemise jaoks soodne ja osaline tarne ei ole ostja jaoks erakordselt ebamõistlik. Ostjalt ei nõuta osaliste tarnetega seotud lisakulude tasumist.

4.6       Vääramatu jõud või meiepoolne või meie tarnijate poolne tegevuse katkemine, mis ajutiselt takistavad ostetud toote tarnimist kokkulepitud kuupäevaks või kokkulepitud tarnetähtaja jooksul ilma meiepoolse süüta, pikendavad vastavaid lõigetes 4.1 kuni 4.5 sätestatud kuupäevi ja tähtaegu nende asjaolude põhjustatud viivituse võrra. Juhul, kui sellised katkestused toovad kaasa rohkem kui nelja (4) kuu pikkuse soorituse viivituse, võib ostja lepingust taganeda. Muud taganemisõigused jäävad muutumatuks.

4.7       Õigus teha konstruktsiooni- või vormimuudatusi, erinevused värvitoonis ja tootjapoolses tarnekomplektis jäävad tarnetähtaja jooksul alles, seda eeldusel, kui muudatused on ostjale vastuvõetavad. Kui meie kasutamine või tootja kasutab tellimuse või tellitud kauba kirjeldamiseks viitenumbreid või koode, siis ainult sellest ei saa mitte mingeid õigusi tuletada.

4.8       Käesoleva klausli vastutuse piiramist ei kohaldata klauslites 8.3–8.5 nimetatud juhtudel.

5.         Tarnimine, riski üleminek, vastuvõtmine, vastuvõtuviivitus

5.1       Tarnimine toimub laost, mis on ka soorituse teostamise koht. Ostja nõudmisel ja kulul saab kaupa saata mõnda teise sihtkohta (postimüük). Kui ei ole kokku lepitud teisiti, on meil õigus valida saatmisviis (eelkõige ekspedeerija, veo marsruut, pakend).

5.2       Kauba juhusliku hävimise või juhusliku kahjustumise risk läheb ostjale üle hiljemalt talle kauba üleandmisel. Postimüügi korral läheb kauba juhusliku hävimise ja juhusliku kahjustumise risk juba kauba üleandmisel üle ekspedeerijale, vedajale või muule juriidilisele või füüsilisele isikule, kellelt saadetise vedu telliti. Kui lepiti kokku kauba vastuvõtmises, siis on see riski üleminekul määrava tähtsusega. Teenuste osutamise lepingutele kehtivaid seadusesätteid kohaldatakse kauba vastuvõtmise suhtes muul viisil. Kliendipoolne vastuvõtuviivitus on samaväärne lõpuleviidud tarne või vastuvõtmisega.

5.3       Ostja kohustub müügiobjekti vastu võtma kaheksa (8) päeva jooksul alates selle teate saamisest, et müügiobjekt on valmis. Kui ei ole sõnaselgelt kokku lepitud teisiti, võtab ostja asjaomase kauba vastu kümne (10) nädala jooksul pärast lepingu sõlmimist. Kui ostja ei tule kaubale õigeaegselt järele, jääb ta vastuvõtmisega viivisesse pärast seda, kui saadi täiendav kirjalik teade, milles anti kaks (2) nädalat ajapikendust.

5.4       Kauba vastu võtmata jätmise korral võib müüja kehtestada oma seaduslikke õigusi. Kui me nõuame kahju hüvitamist, ulatub see kümne protsendini (10%) ostuhinnast. Hüvitis määratakse madalamaks või kõrgemaks siis, kui me tõestame suuremat kahju esinemist või kui ostja tõendab, et kahju oli väiksem või kahju ei tekkinud.

6.         Omandiõiguse säilitamine

6.1       Kaup jääb meie omandisse kuni selle nõude lahendamiseni, millele meil on õigus ostu-müügilepingu alusel.

6.2       Kui ostja jääb maksega viivisesse, siis me võime lepingust taganeda. Kui meil on lisaks sellele õigus nõuda kahju hüvitamist soorituse tegemise asemel ja võtta müügiobjekt tagasi, siis nii ostja kui ka meie nõustume, et me krediteerime taganemise hetkel kauba tavapärase müügihinna. Ostja kannab kõik kauba tagastamise kulud. Ilma vastavate tõenditeta on tagastamiskulud viis protsenti (5%) tavalisest müügihinnast. Kohaldatakse punkti 5.4 teist (2.) lauset.

6.3       Omandiõigusega kaitstud kaupu ei tohi kolmandatele isikutele ei pantida ega tagatisena üle anda kuni tagatud nõuete täieliku tasumiseni. Ostja peab meile viivitamatult kirjalikult teatama, kui kolmandad isikud esitavad nõudeid meile kuuluvate kaupade suhtes.

6.4       Ostjal on õigus tavapärase äritegevuse käigus edasi müüa või töödelda omandiõigusega kaitstud kaupu. Sellisel juhul kohaldatakse täiendavalt järgmisi sätteid.

(a) Omandiõiguse kaitse laieneb toodetele, mis on saadud meie toodete töötlemisel, segamisel või kombineerimisel nende täieliku väärtuse ulatuses, kui meie oleme nende tootja. Juhul, kui kolmandad isikud saavad omandiõiguse töötlemisel, segamisel või kombineerimisel nende kaupadega, omandame meie osalise kaasomandiõiguse vastavalt meie kauba suhtele töödeldud, segatud või kombineeritud kauba väärtusest. Sama kehtib peale selle nii tulemuseks saadud toote kui ka omandiõigusega kaitstud tarnitud kauba kohta.

(b) Täiendava tagatisena kannab ostja eelmise punkti kohaselt meile üle sellised nõuded kolmandate isikute suhtes, mis tulenevad kaupade või toodete edasimüügist, täies ulatuses või meie võimaliku kaasomandi osa ulatuses. Me nõustume selle ülekandmisega. Ülekantud nõuete puhul kohaldatakse ka käesolevate tüüptingimuste punktis 6.3 nimetatud ostja kohustusi.

(c) Lisaks meile on ka ostjal õigus nõue sisse nõuda. Me kohustume hoiduma nõude sissenõudmisest, tingimusel et ostja täidab meie suhtes oma maksekohustusi, ei ole viivises, ei taotle maksejõuetusmenetluse alustamist ega ole tema võimekuses muid piiranguid. Kui see peaks aga nii olema, võime nõuda, et ostja avaldaks meile ülekantud nõuded ja nende võlgnikud, esitaks kogu vajaliku teabe, edastaks vastavad dokumendid ja teavitaks võlgnikke (kolmandaid isikuid) ülekandmisest.

(d) Kui tagatiste realiseerimisväärtus ületab meie nõudeid rohkem kui kümme protsenti (10%), anname tagatised omal äranägemisel vabaks.

7.         Garantiiõigused

7.1       Asjaomased seaduslikud sätted kehtivad ostja õiguste suhtes materiaalsete ja õiguslike puuduste korral (sealhulgas valeinformatsioon ja lühike tarnetähtaeg, samuti ebaõige paigaldus või sobimatud paigaldusjuhendid), kui allpool ei ole sätestatud teisiti. Seadusandlikke erieeskirju kauba lõpptarnimiseks kliendile see ei puuduta (tarnija regressiõigus vastavalt Saksa äriseadustiku paragrahvidele 478 ja 479).

7.2       Uute kaupade puhul aeguvad ostja nõuded materjali defekti tõttu ühe (1) aasta jooksul pärast kaubaga seotud riski üleminekut. Kasutatud osade ja tarvikute puhul aeguvad materjali defektiga seotud nõuded kuus (6) kuud pärast kaubaga seotud riski üleminekut.

7.3       Nende tüüptingimuste punktis 7.2 sätestatud ajaline piirang ei kehti kahju hüvitamise nõuete kohta, mis tulenevad vastutusest oluliste materjali defektide eest, kaasa arvatud need, mis tulenevad tagantjärele lepingu täitmise kohustuse rikkumisest. Nende nõuete puhul – nagu ka kõigi teiste kahjutasunõuete puhul – kohaldatakse tüüptingimuste punkti 5 sätteid ja seadusjärgseid aegumistähtaegu.

7.4       Meie puuduste eest vastutamise aluseks on eelkõige kokkulepe kauba seisukorra kohta. Kaupade seisukorra kokkuleppeks loetakse niinimetatud tootekirjeldusi, mis anti ostjale enne tellimuse esitamist või lisati lepingule samamoodi nagu ka käesolevad müügitingimused.

7.5       Kui seisukorra asjus kokku ei lepitud, hinnatakse defekti olemasolu seaduslike sätete kohaselt.

7.6       Materjali vigadest tulenevaid nõudeid ei eksisteeri, kui defekt või kahju on tekkinud loomuliku kulumise tõttu või kui ostja ei ole täitnud oma seadusjärgset kontrollimise ja kaebuse esitamise kohustust (Saksa äriseadustiku paragrahvid 377, 381). Kui kontrolli käigus või hiljem tuvastatakse defekt, tuleb meid sellest viivitamatult kirjalikus vormis teavitada. Teavitust peetakse õigeaegselt esitatuks, kui see esitatakse ühe (1) nädala jooksul, seejuures on teavituse õigeaegne saatmine tähtajast kinnipidamiseks piisav. Sõltumata sellest kaebuse esitamise ja inspekteerimiskohustusest, peab ostja kirjalikult teatama kõikidest ilmsetest vigadest (kaasa arvatud ebaõige või mittetäielik tarne) ja kahe (2) nädala jooksul pärast kättetoimetamist, seejuures on teavituse õigeaegne saatmine tähtajast kinnipidamiseks piisav. Kui ostja eirab nõuetekohast kontrollimisnõuet või defektidest teatamist, ei vastuta me teatamata jäänud defekti eest. Meie vastutus defektide eest on samuti välistatud, kui ostetud kaupa on valesti käsitsetud või liigselt kasutatud, nt motospordi võistlustel, mille jaoks see ei ole ette nähtud, või kui kaupa on valesti remonditud tootja poolt tunnustamata remondifirma poolt, mis oli ostja jaoks arusaadav, või on kaubale paigaldatud osi, mille kasutamine ei ole tootja poolt heaks kiidetud, või on kaupa või selle osi (nt tarkvara) muudetud tootja poolt mitte heaks kiidetud viisil või ei ole ostja järginud kauba käsitsemise, korrashoiu ja hooldamise eeskirju (nt kasutusjuhendid).

7.7       Kui tarnitud kaubad on defektsed, võime kõigepealt otsustada, kas pakume tagantjärele lepingu täitmist defekti parandamise teel (järelparandamine) või tarnime veatu kauba (asendustarne). Meie õigus keelduda valitud defekti tagantjärele kõrvaldamisest seadusjärgsete tingimuste kohaselt ei muutu.

7.8       Meil on õigus teha tagantjärele lepingu täitmine sõltuvaks sellest, kas ostja maksab tasumisele kuuluva ostuhinna. Ostjal on õigus kinni pidada mõistlik osa ostuhinnast, juhul kui kaup on defektiga.

7.9       Ostja peab andma meile tagantjärele lepingu täitmise jaoks vajaliku aja ja võimaluse, eelkõige selleks, et saata asjaomased kaubad kontrollimisele. Asendustarne korral tagastab ostja meile vastavalt kehtivatele seaduslikele sätetele defektsed kaubad.

7.10     Kui defekt tegelikult eksisteerib, katame kulud, mis on seotud kontrollimise ja tagantjärele lepingu täitmisega, eelkõige transpordikulud, saatekulud, tööjõukulud ja materjalikulud. Kui aga ostja taotlus defekti kõrvaldamiseks osutub põhjendamatuks, võime nõuda ostjalt tekkinud kulude hüvitamist.

7.11     Kui tagantjärele lepingu täitmine on ebaõnnestunud või periood, mis on täitmiseks vajalik ja mille määrab ostja, on möödas või sellest võib seaduse kohaselt loobuda, võib ostja ostulepingust taganeda või ostuhinda vastavalt alandada. Olulise puuduse korral puudub taganemisõigus.

7.12     Ostja kahju hüvitamise või kompensatsiooni nõuded kasutute kulutuste eest on kehtivad ainult vastavalt käesolevate tüüptingimuste punktile 8 ja on muus osas välistatud.

7.13     Täiendavaid nõudeid see ei puuduta, välja arvatud juhul, kui oleme otseselt vastutavad tulenevalt õigusnormidest või kui üksiklepingus on kokku lepitud teisiti, eriti lepingulise garantii osas.

7.14     Meie vastutus, mis tuleneb õiguslikest puudustest, põhineb kehtivatel õigusaktidel.

8.         Vastutus

8.1       Kui me oleme kehtiva õiguse kohaselt kohustatud hüvitama kerge hooletuse tõttu tekitatud kahju, võtame vastutuse piiratud ulatuses:

8.2       Meie oleme vastutavad ainult juhul, kui ei ole järgitud selliste lepingust tulenevate oluliste ülesannete täitmist, nagu näeb ette ostuleping vastavalt selle sisule ja eesmärgile, või mis võimaldavad lepingu nõuetekohast täitmist ning mida ostja saab tavapäraselt usaldada ja millele tugineda (peamised kohustused). See vastutus piirdub tüüpilise kahjuga, mida on võimalik lepingu sõlmimisel ette näha. Eeldusel, et kahju katab ostja sõlmitud kindlustus (välja arvatud kindla summaga kindlustus), vastutame ainult seotud kahjude eest, mida ostja kannatab, nagu kõrgemad kindlustusmaksed või kõrgema intressimääraga seotud kahju kuni kindlustusseltsiga nõuete lahendamiseni.

8.3       Meie võimalik vastutus defekti pettuse teel varjamise eest, garantii või hankimisriski üleminekust alates ning tootevastutuse seaduse alusel jääb muutumatuks, sõltumata meie süüst.

8.4       Meie seaduslike esindajate, agentide ja töötajate isiklik vastutus nende kerge hooletuse tõttu tekkinud kahjude eest on välistatud. Vastutuspiirangut, mis kehtib raske hooletuse tagajärjel tekkinud kahju suhtes, kohaldatakse vastavalt nimetatud isikutele, välja arvatud seaduslikele esindajatele ja juhtivtöötajatele.

8.5       Käesoleva punkti vastutuse piirangud ei kehti elu või tervise vigastamise või tahtliku tegevuse korral.

9.         Kohaldatav õigus ja kohtupidamise koht

9.1       Nende tüüptingimuste ning kõigi meie ja ostja vaheliste õigussuhete suhtes kohaldatakse Saksamaa Liitvabariigi õigust, välja arvatud kõik rahvusvahelised ja riigiülesed (lepingulised) õigussüsteemid, eriti ÜRO konventsioon kaupade rahvusvaheliste müügilepingute kohta (CISG). Omandiõiguse kaitsmise eeltingimusele ja tagajärgedele vastavalt käesolevate tüüptingimuste punktile 5 kehtib teisal vastava kauba ladustamiskoha õigus, kui Saksa õiguse valimine kohaldatavaks õiguseks on vastuvõetamatu või kehtetu.

9.2       Ainus – ka rahvusvaheline – kohtupidamise koht, kus kõik vaidlused, mis tulenevad otseselt või kaudselt lepingulistest suhetest, on meie registreeritud asukoht Berliinis. Peale selle on meil samuti õigus pöörduda ostja vastu kohtusse tema üldises kohtupidamise kohas.

 

TÜHISTAMISTINGIMUSED

 

Te saate tagastada mis tahes ostetud toote ja saate kõik tehtud maksed tagasi.

 

Taganemisõiguse kasutamiseks peate sõnaselgelt teatama Ridex GmbH-le oma lepingust taganemise otsusest neljateistkümne päeva jooksul alates päevast, mil saite toote tegelikult enda kätte, kasutades allpool loetletud aadresse ja kontakte.

 

Hiljemalt neljateistkümne päeva jooksul alates päevast, mil olete teatanud oma lepingust taganemise otsusest, peate toote tagasi saatma.

 

Toote tagasisaatmise kulud kannate teie.

 

Taganemisõigus on välistatud, kui tagastatud toode

 

on kahjustatud,

seda on väärkasutatud või muul viisil manipuleeritud ja

on tagastatud mittetäielikus pakendis või ilma originaalpakendita ja/või

mis tahes selle juurde kuuluva elemendita.

 

TAGANEMISÕIGUSE TEOSTAMINE

Juhul, kui soovite kasutada taganemisõigust pärast ostu sooritamist Ridexi veebisaidil, peate järgima järgmist korda.

 

Neljateistkümne päeva jooksul pärast toote kättesaamist teatage (Ridex GmbH, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin, Saksamaa, faks: _____, e-post: _____) sõnaselge avaldusega oma lepingust taganemise otsusest (nt posti teel saadetud kirja, faksi või e-kirja teel). Selleks võite kasutada lisatud taganemisvormi näidist, kuid selle kasutamine ei ole kohustuslik.

Tagastage toode hiljemalt neljateistkümne päeva jooksul täielikus originaalpakendis järgmisele aadressile:

 

Ridex GmbH

Josef-Orlopp-Straße 55

10365 Berlin [Saksamaa]

 

Taganemisvormi näidis

 

(Kui soovite lepingust taganeda, siis täitke palun see vorm ja saatke meile tagasi.)

 

- Adressaat: Ridex GmbH, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin, Saksamaa, faks: ___, e-post: ____

- Mina / meie (*) taganen / taganeme (*) käesolevaga järgmiste kaupade (*) / järgmiste teenuste (*) ostmise lepingust, mille ma olen / me oleme (*) sõlminud:

- tellitud (*) / kätte saadud (*)

- tarbija(te) nimi (nimed)

- tarbija(te) aadress

- tarbija(te) allkiri (ainult paberkandjal esitatud teate korral)

- Kuupäev

________

(*) Sobimatu tõmmata maha.