Privaatsuspoliitika

Andmekaitsedeklaratsioon Euroopa isikuandmete kaitse üldmääruse järgi

Vastutava töötleja nimi ja aadress

Vastutav töötleja Euroopa isikuandmete kaitse üldmääruse ja liikmesriikide teiste riigisiseste andmekaitseseaduste ning muude andmekaitsealaste eeskirjade tähenduses on järgmine isik:

Ridex GmbH
Josef-Orlopp-Straße 55
10365 Berlin
E-post: [email protected]

Tegevjuht: Aleksandr Kondratyev;

Kaubandusregistri numbriga: HRB 186819 B; VAT Reg no: DE314892085

 

1. Üldteave andmetöötluse kohta

1.1. Isikuandmete töötlemise ulatus

Me kogume ja kasutame oma kasutajate isikuandmeid üldjuhul üksnes selles ulatuses, mis on vajalik funktsioneeriva veebisaidi toimimiseks ning meie sisude ja teenuste esitamiseks. Meie kasutajate isikuandmete kogumine ja kasutamine toimub regulaarselt üksnes kasutaja nõusolekul. Erandiks on sellised juhud, mil nõusoleku eelnev saamine ei ole faktilistel põhjustel võimalik ja isikuandmete töötlemine on seaduslike eeskirjade kohaselt lubatud.

Isikuandmeid kogutakse üksnes siis, kui te teete need meile vabatahtlikult oma tellimise esitamise käigus teatavaks. Me kasutame teie poolt teatavaks tehtud andmeid ilma teie nõusolekuta üksnes teie tellimuse täitmiseks. Pärast lepingu täielikku täitmist ja ostuhinna täielikku tasumist muudetakse teie andmed kättesaamatuks ja kustutatakse pärast maksu- ja äriõiguslike alalhoiutähtaegade möödumist, kui te ei ole selgesõnaliselt andnud nõusolekut oma andmete edasiseks kasutamiseks.

1.2. Isikuandmete avaldamine

Me ei avalda teie isikuandmeid kolmandatele isikutele – või teeme seda erandkorras üksnes selles ulatuses, mis on toodud käesolevas andmekaitsedeklaratsioonis –, välja arvatud siis, kui te olete andnud selge nõusoleku andmete avaldamiseks või kui meil on õigus või kohustus avaldada andmeid õigusnormide ja / või ametiasutuste või kohtute korralduste alusel. Eelkõige võib see hõlmata andmete esitamist kriminaalmenetlusega seoses, ohu vältimiseks või intellektuaalomandi õiguste kaitsmiseks.

1.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Kui me võtame isikuandmete töötlemise toimingute teostamiseks andmesubjekti nõusoleku, siis on õiguslikuks aluseks isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a. 
Isikuandmete töötlemisel, mis on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks, on õiguslikuks aluseks isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b. See kehtib ka isikuandmete töötlemise toimingute teostamiseks, mis on vajalikud lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks. Kui isikuandmete töötlemine on meie ettevõtte töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks, on õiguslikuks aluseks isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt c. 
Selleks puhuks, kui andmesubjekti või mõne muu füüsilise isiku elulised huvid nõuavad isikuandmete töötlemist, on õiguslikuks aluseks isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt d. 
Kui isikuandmete töötlemine on vajalik meie ettevõtte või kolmanda isiku õigustatud huvi korral ja kui sellise esmalt nimetatud huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid, põhiõigused ja põhivabadused, siis on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f.

1.4. Andmete kustutamine ja säilitamise ajavahemik

Andmesubjekti isikuandmed kustutatakse või muudetakse kättesaamatuks, niipea kui säilitamise eesmärk langeb ära. Säilitamine võib lisaks sellele toimuda siis, kui Euroopa või oma riigi seaduseandja on selle sätestanud vastutava töötleja suhtes kohaldatavates liidu määrustes, seadustes või muudes õigusaktides. Andmete kättesaamatuks muutmine või kustutamine toimub ka siis, kui nimetatud normides ettenähtud säilitamisaeg möödub, välja arvatud siis, kui esineb andmete edasise säilitamise vajadus lepingu sõlmimiseks või lepingu täitmiseks.

2. Veebisaidi kättesaadavaks tegemine ja logifailide koostamine

2.1. Andmetöötluse kirjeldus ja ulatus

Meie veebisaidi igal avamisel kogub meie süsteem automatiseeritud andmeid ja teavet selle arvuti arvutisüsteemilt, kust veebisaidile siseneti.

Seejuures kogutakse järgmisi andmeid:

1. info brauseritüübi ja kasutatud versiooni kohta; 
2. kasutaja operatsioonisüsteem; 
3. kasutaja internetiteenuste pakkuja; 
4. kasutaja IP-aadress; 
5. juurdepääsu kuupäev ja kellaaeg; 
6. veebisaidid, millelt kasutaja süsteem meie veebisaidile saabus; 
7. veebisaidid, millele kasutaja süsteem meie veebisaidi kaudu suundub.

Logifailid sisaldavad IP-aadresse või muid andmeid, mis võimaldavad luua seose kasutajaga. See võib olla näiteks siis nii, kui link veebisaidile, millelt kasutaja veebisaidile saabus või link veebisaidile, millele kasutaja suundub, sisaldab isikuandmeid.

Need andmed salvestatakse samuti meie süsteemi logifailides. See ei puuduta kasutaja IP-aadressi ega muid andmeid, mis võimaldavad andmete seostamist mingi kasutajaga. Nende andmete säilitamist koos kasutaja teiste isikuandmetega ei toimu.

2.2. Andmetöötluse õiguslik alus

Andmete ja logifailide ajutise säilitamise õiguslikuks aluseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f.

2.3. Andmetöötluse eesmärk

IP-aadressi ajutine salvestamine süsteemi poolt on vajalik, selleks et veebisait oleks kasutaja arvutile kättesaadav. Selleks tuleb salvestada kasutaja IP-aadress kogu saidil viibimise ajaks.

Logifailide salvestamine toimub selleks, et tagada veebisaidi töötamine. Peale selle on need andmed mõeldud meie veebisaidi optimeerimiseks ja meie infotehnoloogiliste süsteemide turvalisuse tagamiseks. Andmete hindamist turustamise eesmärgil sellega seoses ei toimu.

Need on eesmärgid, milles seisneb ka meie õigustatud huvi andmetöötluse vastu isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f järgi.

2.4. Säilitamise ajavahemik

Andmed kustutatakse, niipea kui neid kogumise eesmärgi saavutamiseks enam vaja ei ole. Andmete kogumise korral veebisaidi kättesaadavaks tegemiseks on see siis nii, kui vastav seanss on lõppenud.

Logifailides andmete salvestamise korral on see hiljemalt seitsme päeva möödudes nii. Sellest pikem säilitamine on võimalik. Sel juhul kasutajate IP-aadressid kustutatakse või võõritatakse, nii et seda ei ole enam võimalik seostada külastava kliendiga.

2.5. Vastuväite esitamise ja kõrvaldamise võimalus

Andmete kogumine veebisaidi kättesaadavaks tegemiseks ja logifailides andmete salvestamine on veebisaidi töötamiseks tingimata vajalik. Seetõttu ei ole kasutajal mitte mingit vastuväite esitamise võimalust.

3. Küpsiste kasutamine

3.1.1. Andmetöötluse kirjeldus ja ulatus (surfamiskäitumise analüüs)

Me kasutame oma veebisaidil küpsiseid, selleks et me saaksime analüüsida kasutajate surfamiskäitumist. Sel viisil saab edastada järgmisi andmeid:

1. sisestatud otsingud; 
2. saidi külastamise sagedus; 
3. veebisaidi funktsioonide kasutamine.

Sel viisil kogutud kasutajate andmed pseudonümiseeritakse tehniliste meetmete abil. Seetõttu ei ole neid andmeid enam võimalik seostada külastava kasutajaga. Neid andmeid ei salvestata mitte koos kasutaja muude isikuandmetega.

3.1.2. Andmetöötluse kirjeldus ja ulatus (ostukorvi funktsioon)

Mõned küpsised jäävad teie arvutisse pidevalt ja võimaldavad meil teie arvuti teie järgmisel külastusel uuesti ära tunda (pidevad küpsised). Meie partneritel ei ole lubatud ei koguda, töödelda ega kasutada isikuandmeid, mis on saadud meie veebisaidi kaudu küpsiste abil. Enamik brausereid aktsepteerivad küpsiseid standardselt. Te saate turvaseadistustes ajutisi ja salvestatud küpsiseid üksteisest sõltumatult lubada või keelata. Kui te küpsised deaktiveerite, siis teatud asjaoludel ei saa te meie veebisaidi teatud funktsioone kasutada, võib esineda, et mõnesid veebisaite ei kuvata korrektselt. Selleks et meie ostukorvi kasutada, tuleb ajutised küpsised lubada! Meie küpsistes salvestatud andmeid ei seostata Teie isikuandmetega (nimi, aadress jne). Ilma teie selgesõnalise nõusolekuta ei seosta me oma küpsistes salvestatud andmeid teie isikuandmetega (nimi, aadress jne).

3.2. Andmete kogumine Google-Analytics’i teenust kasutades

Meie veebisait kasutab veebianalüüsi teenusepakkujat Google-Analytics, Google inc. Google-Analytics kasutab niinimetatud „küpsiseid“. Seejuures on tegemist tekstifailidega, mis salvestatakse teie arvutisse ja mis võimaldavad analüüsida seda, kuidas te veebisaiti kasutate. Informatsiooni kogutakse näiteks operatsioonisüsteemi, brauseri, teie IP-aadressi, teie poolt eelnevalt külastatud veebisaidi [Referrer-URL] kohta ning kuupäeva ja kellaaja kohta, millal te meie veebisaiti külastasite. Selle tekstifaili koostatud teave selle kohta, kuidas te meie veebisaiti kasutate, edastatakse Google’i USAs asuvale serverile ja salvestatakse seal. Google kasutab seda informatsiooni, et hinnata seda, kuidas te meie veebisaiti kasutate, selleks et koostada raporteid veebisaidil toimuva kohta veebisaidi operaatoritele ning selleks et pakkuda veebisaidi kasutamise ja interneti kasutamisega seotud teisi teenuseid. Kui see on seadusega sätestatud või kui kolmandad isikud töötlevad neid andmeid Google’i tellimusel, annab Google selle informatsiooni edasi ka kolmandatele isikutele. See kasutamine toimub anonümiseeritult või pseudonümiseeritult. Lähemat teavet selle kohta saate otse Google’ilt. Palun klikake siia.

3.3. Andmetöötluse õiguslik alus

Küpsiseid kasutades isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f.

3.4. Andmetöötluse eesmärk

Analüüsiküpsiste kasutamine toimub sel eesmärgil, et parandada meie veebisaidi kvaliteeti ja selle sisu. Analüüsiküpsiste kaudu saame teada, kuidas veebisaiti kasutatakse ja nii saame oma pakkumist pidevalt optimeerida.
Need on eesmärgid, milles seisneb ka meie õigustatud huvi isikuandmete töötlemise vastu isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f järgi.

3.5. Säilitamise ajavahemik, vastuväite esitamise ja kõrvaldamise võimalus

Küpsised salvestatakse kasutaja arvutisse ja edastatakse sealt meie saidile. Seetõttu on teil kasutajana ka täielik kontroll küpsiste kasutamise üle. Teie internetibrauseris seadistusi muutes saate te küpsiste edastamise deaktiveerida või seda piirata. Juba salvestatud küpsised saab igal ajal kustutada. See võib toimuda ka automatiseeritult. Kui küpsised meie veebisaidi jaoks deaktiveeritakse, siis ei saa võib-olla veebisaidi kõiki funktsioone enam täies ulatuses kasutada.
Flash-küpsiste edastamist ei saa takistada küll brauseri seadistuste abil, kuid seda saab teha Flash Player‘i seadistusi muutes.

4. Uudiskiri [Newsletter]

4.1. Andmetöötluse kirjeldus ja ulatus

Meie veebisaidil saate aboneerida meie tasuta uudiskirja (newsletter). Kui aboneerite uudiskirja, edastatakse meile sisestusmaski andmed.

Saadame uudiskirjaga teile regulaarselt infot oma toodete ja teenuste kohta (tavaliselt iga kahe nädala tagant). Uudiskirja saab üldjuhul vastu võtta ainult siis, kui (1) teil on kehtiv e-posti aadress ja (2) olete registreerunud uudiskirja saama.

Õiguslikel põhjustel saadetakse kinnituskiri e-posti aadressile, mis esimest korda uudiskirja tellimiseks sisestati, sest kasutame kahekordset kinnitamist (double-opt-in). See kinnitusmeil aitab kontrollida, kas e-posti aadressi omanik kui asjaomane isik on andnud loa uudiskirja saamiseks.

Uudiskirja saamiseks registreerumisel salvestame IP-aadressi, mida te kasutate registreerimise ajal ja mille annab arvutivõrgule veebiteenuse pakkuja, samuti registreerimise kuupäeva ja kellaaja. Nende andmete kogumine on vajalik e-posti aadressi võimaliku väärkasutuse tuvastamiseks hilisemal ajal. Nende andmete salvestamine on vajalik ainuüksi meie turvalisuse tagamiseks.

4.2. Andmetöötluse õiguslik alus

Andmete töötlemise õiguslikuks aluseks on pärast seda, kui kasutaja registreerub uudiskirja saamiseks, kasutaja nõusoleku olemasolu korral isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a.

4.3. Andmetöötluse eesmärk

Kasutaja e-posti aadress võetakse selleks, et uudiskirja kätte toimetada.

Registreerimistoimingu käigus toimuvate teiste isikuandmete kogumine on mõeldud selleks, et takistada teenuste või kasutatud e-posti aadressi kuritarvitamist.

4.4. Säilitamise ajavahemik

Andmed kustutatakse, niipea kui neid nende kogumise eesmärgi saavutamiseks enam vaja ei ole. Kasutaja e-posti aadressi säilitatakse järelikult nii kaua, kuni uudiskirja tellimus on aktiivne.

4.5. Vastuväite esitamise ja kõrvaldamise võimalus

Uudiskirja tellimuse võib asjaosaline kasutaja igal ajal lõpetada. Selleks otstarbeks on veebisaidil uudiskirja all olemas vastav nupp.

5. Kontaktvorm ja kontakt e-posti teel

5.1. Andmetöötluse kirjeldus ja ulatus

Meie veebisaidil on olemas kontaktvorm, mille kaudu saab meiega elektrooniliselt ühendust võtta. Kui kasutaja kasutab seda võimalust, siis edastatakse meile sisestusmaski sisestatud andmed ja need salvestatakse. Need andmed on järgmised:

1. Nimi

2. E-post

3. Teema

4. Valikuline

Teate saatmise hetkel salvestatakse ka järgmised andmed:

1. Kasutaja IP-aadress

2. Registreerimise kuupäev ja kellaaeg

Andmete töötlemiseks küsitakse teilt nõusolekut ja registreerimisprotsessi osana juhitakse tähelepanu käesolevale andmekaitsedeklaratsioonile.

Teise võimalusena võite meiega ühendust võtta, kasutades selleks märgitud e-posti aadressi. Sellisel juhul salvestatakse kasutaja e-posti teel edastatud isikuandmed.

Selles kontekstis ei toimu andmete edastamist kolmandatele isikutele. Andmeid kasutatakse eranditult suhtlemise töötlemiseks.
Kui olete mõne ostja esindaja või töötaja või füüsilisest isikust ettevõtjast ostja esindaja või töötaja:

 

• Teil palutakse esitada ostja nimel teatud kontaktandmed, sealhulgas nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, ametinimetus ja osakond;

 

• Teil palutakse esitada teatud isikutuvastust võimaldavad andmed, maksukohustuslase registreerimisnumber ja / või seotud teave teie ettevõtte kohta, näiteks teie ettevõtte nimi, tüüp ja sektor, äriühingu registreerimise üksikasjad ja teave tegevusloa kohta;

 

• Teil palutakse esitada andmed või eelistused teid huvitavate kaupade ja toodete kohta ning teie ostudega seotud andmed või eelistused;

 

• seoses tehingute, ostude ja maksete hõlbustamisega palutakse teil esitada teatud makseandmed. See võib hõlmata pangakontosid, arveldus- ja tarneteavet, krediit- / deebetkaardi numbreid, kehtivusaegu ja turvakoodi ning tšekkide või maksekorralduste jälgimisandmeid toodete või teenuste ostu hõlbustamiseks ja ostuhinna tasumiseks;

 

Kolmandatelt isikutelt saadud andmed

 

• Me võime saada teie kohta isiklikke andmeid kolmandatelt isikutelt, kes osutavad meile kontrollteenuseid ning viivad meie jaoks läbi klientide asjakohast kontrollimist, mis puudutavad rahapesu ja KYC-d („tunne oma klienti”). See võib hõlmata teie nime, e-posti aadressi, ettevõtte andmeid ja kontaktandmeid.

 

5.2. Andmetöötluse õiguslik alus

Andmete töötlemise õiguslikuks aluseks on kasutaja nõusoleku korral isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a.

E-posti saatmise käigus edastatavate andmete töötlemise õiguslikuks aluseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f. Kui e-posti teel võetav kontakt on suunatud lepingu sõlmimisele, siis on andmete töötlemise õiguslikuks aluseks isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b.

5.3. Andmetöötluse eesmärk

Sisestusmaskist pärit isikuandmete töötlemine on mõeldud üksnes kontaktivõtu menetlemiseks. E-posti teel kontaktivõtu korral on siin vajalik õigustatud huvi isikuandmete töötlemise vastu samuti olemas.
Muud saatmistoimingu käigus töödeldud isikuandmed on mõeldud selleks, et takistada kontaktvormi kuritarvitamist ja tagada meie infotehniliste süsteemide turvalisus.

5.4. Säilitamise ajavahemik

Andmed kustutatakse, niipea kui neid kogumise eesmärgi saavutamiseks enam vaja ei ole. See on kontaktvormi sisestusmaskist pärit isikuandmete ja selliste andmete puhul, mis edastatakse e-posti teel, siis nii, kui vastav suhtlemine kasutajaga on lõppenud. Suhtlemine on lõppenud siis, kui asjaoludest on näha, et asjaomane asjade seis on lõplikult välja selgitatud. 
Saatmistoimingu käigus täiendavalt kogutud isikuandmed kustutatakse hiljemalt seitsme päeva möödumisel.

5.5. Vastuväite esitamise ja kõrvaldamise võimalus

Kasutajal on igal ajal võimalik oma isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi võtta. Kui kasutaja võtab meiega kontakti e-posti teel, siis võib ta oma isikuandmete salvestamise peale esitada igal ajal vastuväite. Sellisel juhul ei saa suhtlemist jätkata. 
Vastuväide saata e-posti või posti teel aadressile:

Ridex GmbH
Josef-Orlopp-Straße 55
10365 Berlin
E-Mail-Adresse: [email protected]

Kõik isikuandmed, mis kontaktivõtu käigus salvestatakse, sel juhul kustutatakse.

6. Andmesubjekti õigused

Järgnev loetelu hõlmab andmesubjekti kõiki õigusi isikuandmete kaitse üldmääruse järgi. Nimetama ei pea neid õigusi, mis oma veebisaidi jaoks tähtsust ei oma. Seega saab loetelu lühendada. 
Kui teie isikuandmeid töödeldakse, siis olete te andmesubjekt isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses ja teil on vastutava töötleja suhtes järgmised õigused:

6.1. Õigus tutvuda andmetega

Te võite nõuda vastutavalt töötlejalt kinnitust selle kohta, kas me töötleme teid käsitlevaid isikuandmeid. 
Kui sellise töötlemisega on tegemist, võite nõuda vastutavalt töötlejalt teavet järgmise informatsiooni kohta:

1. eesmärk, milleks isikuandmeid töödeldakse;
2. asjaomaste isikuandmete liigid, mida töödeldakse;
3. vastuvõtjad või vastuvõtjate kategooriad, kellele teie isikuandmeid on avalikustatud või avalikustatakse;
4. kavandatav isikuandmete säilitamise ajavahemik või, kui konkreetsed andmed selleks ei ole võimalikud, sellise ajavahemiku määramise kriteeriumid;
5. teave õiguse kohta taotleda vastutavalt töötlejalt teid puudutavate isikuandmete parandamist, kustutamist või töötlemise piiramist või esitada vastuväide sellisele isikuandmete töötlemisele;
6. teave õiguse kohta esitada kaebus järelevalveasutusele;
7. kui isikuandmeid ei koguta andmesubjektilt, siis olemasolev teave nende allika kohta;
8. teave isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 22 lõigetes 1 ja 4 osutatud automatiseeritud otsuste, sealhulgas profiilianalüüsi tegemise kohta ning – vähemalt nendel juhtudel – sisuline teave kasutatava loogika ja selle kohta, millised on sellise töötlemise tähtsus ja prognoositavad tagajärjed andmesubjekti jaoks.

Teil on õigus nõuda teavet selle kohta, kas teid puudutavaid isikuandmeid edastatakse kolmandale riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile. Sellega seoses võite te saada teavet edastamisega seoses isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 46 kohaselt kehtestatavatest asjakohastest kaitsemeetmetest.

6.2. Õigus andmete parandamisele

Teil on õigus nõuda, et vastutav töötleja parandaks ja/või täiendaks töödeldud teid puudutavad ebaõiged või mittetäielikud isikuandmed. Vastutav töötleja peab paranduse teostama põhjendamatu viivituseta.

6.3. Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele

Järgmistel juhtudel saate te nõuda teid puudutavate isikuandmete töötlemise piiramist:

1. kui te vaidlustate teid puudutavate isikuandmete õigsuse ajaks, mis võimaldab vastutaval töötlejal isikuandmete õigsust kontrollida;
2. isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid te ei taotle isikuandmete kustutamist, vaid selle asemel isikuandmete kasutamise piiramist;
3. vastutav töötleja ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärgil, kuid need on teile vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks, või
4. kui te olete esitanud isikuandmete töötlemise suhtes isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 21 lõike 1 kohaselt vastuväite ja kuni kontrollitakse, kas vastutava töötleja õiguspärased põhjused kaaluvad üles teie põhjused.

Kui teid puudutavate isikuandmete töötlemist on piiratud, võib selliseid isikuandmeid töödelda – välja arvatud säilitamine – ainult teie nõusolekul või õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks või teise füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitsmiseks või seoses liidu või liikmesriigi olulise avaliku huviga.
Kui isikuandmete töötlemist piirati ülalnimetatud juhtudel, teavitab vastutav töötleja teid enne isikuandmete töötlemise piiramise lõpetamist.

6.4. Õigus andmete kustutamisele

6.4.1. Kustutamiskohustus

Te võite nõuda, et vastutav töötleja kustutaks põhjendamatu viivituseta teid puudutavad isikuandmed ja vastutav töötleja on kohustatud kustutama need isikuandmed põhjendamatu viivituseta, kui kehtib üks järgmistest asjaoludest:

1. Teid puudutavaid isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või muul viisil töödeldud.
2. Te võtate töötlemiseks antud nõusoleku tagasi vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile a või artikli 9 lõike 2 punktile a ning puudub muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks.
3. Te esitate vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 21 lõike 1 kohaselt ja töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid või te esitate vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes artikli 21 lõike 2 kohaselt.
4. Teid puudutavaid isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult.
5. Teid puudutavad isikuandmed tuleb kustutada selleks, et täita vastutava töötleja suhtes kohaldatava liidu või liikmesriigi õigusega ette nähtud juriidilist kohustust.
6. Teid puudutavaid isikuandmeid koguti seoses isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 8 lõikes 1 osutatud infoühiskonna teenuste pakkumisega.

6.4.2. Teave kolmandatele isikutele

Juhul kui vastutav töötleja on teid puudutavad isikuandmed avalikustanud ja peab isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 17 lõike 1 kohaselt isikuandmed kustutama, võtab vastutav töötleja kättesaadavat tehnoloogiat ja rakendamise kulusid arvestades tarvitusele mõistlikud abinõud, sealhulgas tehnilised meetmed, et teavitada kõnealuseid isikuandmeid töötlevaid vastutavaid töötlejaid sellest, et teie andmesubjektina taotlete neilt kõnealustele isikuandmetele osutavate linkide või andmekoopiate või -korduste kustutamist.

6.4.3. Erandid

Õigust andmete kustutamisele ei kohaldata sel määral, mil isikuandmete töötlemine on vajalik

1. sõna- ja teabevabaduse õiguse teostamiseks;
2. selleks, et täita vastutava töötleja suhtes kohaldatava liidu või liikmesriigi õigusega ette nähtud juriidilist kohustust, mis näeb ette isikuandmete töötlemise, või täita avalikes huvides olevat ülesannet või teostada vastutava töötleja avalikku võimu;
3. rahvatervise valdkonnas avaliku huviga seotud põhjustel kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 9 lõike 2 punktidega h ja i ning artikli 9 lõikega 3;
4. avalikes huvides toimuva arhiveerimise, teadus- või ajaloouuringute või statistilisel eesmärgil kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 89 lõikega 1 sel määral, mil lõikes (3) osutatud õigus tõenäoliselt muudab sellise töötlemise eesmärgi saavutamise võimatuks või häirib seda suurel määral, või
5. õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

6.5. Õigus olla teavitatud

Kui te olete isikuandmete parandamise, kustutamise või isikuandmete töötlemise piiramise õigust vastutava töötleja suhtes kasutanud, on vastutav töötleja kohustatud kõigile vastuvõtjatele, kellele teid puudutavad isikuandmed on avaldatud, edastama teabe selle isikuandmete parandamise või kustutamise või töötlemise piiramise kohta, välja arvatud juhul, kui see osutub võimatuks või nõuab ebaproportsionaalseid jõupingutusi.
Teil on õigus saada vastutavalt töötlejalt teavet nende vastuvõtjate kohta.

6.6. Andmete ülekandmise õigus

Teil on õigus saada teid puudutavaid isikuandmeid, mida te olete vastutavale töötlejale esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul. Peale selle on teil õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale, ilma et vastutav töötleja, kellele kõnealused isikuandmed on esitatud, seda takistaks, kui

1. töötlemine põhineb isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktis a või artikli 9 lõike 2 punktis a osutatud nõusolekul või artikli 6 lõike 1 punktis b osutatud lepingul ning
2. töödeldakse automatiseeritult.

Kui te kasutate seda õigust, on teil peale selle õigus nõuda, et vastutav töötleja edastab teid puudutavaid isikuandmed otse teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt teostatav. See ei tohi kahjustada teiste isikute õigusi ja vabadusi.

Seda andmete ülekandmise õigust ei kohaldata isikuandmete töötlemise suhtes, mis on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või vastutava töötleja avaliku võimu teostamiseks.

6.7. Õigus esitada vastuväiteid

Teil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid teid puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes, mis toimub isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti e või f alusel, sealhulgas ka nendele sätetele tugineva profiilianalüüsi suhtes. 
Vastutav töötleja ei töötle teid puudutavaid isikuandmeid edasi, välja arvatud juhul, kui vastutav töötleja tõendab, et töödeldakse mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles teie huvid, õigused ja vabadused, või õigusnõuete koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil. 
Teid puudutavate isikuandmete töötlemisel otseturunduse eesmärgil on teil õigus esitada igal ajal vastuväiteid teid puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes sellisel turunduslikul eesmärgil, sealhulgas ka profiilianalüüsi suhtes sel määral, mil see on seotud kõnealuse otseturundusega.
Kui te esitate vastuväiteid otseturunduse eesmärgil toimuva teid puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes, ei tohi teid puudutavaid isikuandmeid sellisel eesmärgil enam töödelda.
Infoühiskonna teenuste kasutamisega seoses – ja direktiivi 2002/58/EÜ sätetest olenemata – saate te kasutada oma õigust esitada vastuväiteid, tehes seda automatiseeritud vahendite teel, mis põhinevad tehnilistel kirjeldustel.

6.8. Õigus andmekaitsealase nõusolekuavalduse tagasivõtmiseks

Teil on õigus oma andmekaitsealane nõusolekuavaldus igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud isikuandmete töötlemise seaduslikkust.

6.9. Automatiseeritud töötlusel põhinevate üksikotsuste tegemine, sealhulgas profiilianalüüs

Teil on õigus, et teie kohta ei võetaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel – sealhulgas profiilianalüüsil – mis toob kaasa teid puudutavaid õiguslikke tagajärgi või avaldab teile märkimisväärset mõju. Seda ei kohaldata, kui otsus

1. on vajalik teie ja vastutava töötleja vahelise lepingu sõlmimiseks või täitmiseks;
2. on lubatud vastutava töötleja suhtes kohaldatava liidu või liikmesriigi õigusega, milles on sätestatud ka asjakohased meetmed teie õiguste ja vabaduste ning teie õigustatud huvidekaitsmiseks, või
3. põhineb teie selgesõnalisel nõusolekul.

Need otsused ei tohi mõistagi põhineda isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 9 lõikes 1 osutatud isikuandmete eriliikidel, välja arvatud juhul, kui kohaldatakse artikli 9 lõike 2 punkti a või g ning kehtestatud on asjakohased meetmed teie õiguste, vabaduste ja teie õigustatud huvide kaitsmiseks.

Punktides 1 ja 3 osutatud juhtudel rakendab vastutav töötleja asjakohaseid meetmeid, et kaitsta teie õigusi ja vabadusi ning teie õigustatud huve, vähemalt õigust otsesele isiklikule kontaktile vastutava töötlejaga, et väljendada oma seisukohta ja vaidlustada otsus.

6.10. Õigus esitada järelevalveasutusele kaebus

Ilma et see piiraks muude halduslike või õiguslike kaitsevahendite kohaldamist, on teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, eelkõige liikmesriigis, kus on teie alaline elukoht, teie töökoht või väidetava rikkumise toimumiskoht, kui teie olete seisukohal, et teid puudutavate isikuandmete töötlemine rikub käesolevat isikuandmete kaitse üldmäärust.

Järelevalveasutus, kellele kaebus esitatakse, teavitab kaebuse esitajat kaebuse menetlemise käigust ja tulemustest, sealhulgas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 78 kohasest õiguskaitsevahendi kasutamise võimalusest.

 

Võtke meiega ühendust